Dieťa je kvetinou, nádejou radostí, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti.

Ján Ámos Komenský

Primárnym cieľom edukačného procesu v našej MŠ je harmonicky rozvíjať osobnosť dieťaťa, čo znamená po všetkých stránkach (telesnej, duševnej, morálnej, jazykovej, emocionálnej, intelektuálnej, sociálnej, umeleckej…), ako aj prispievať k tomu, aby sme z detí, robili ľudí lepších, slušnejších, láskavejších a šťastnejších.

 Chceme vytvárať také podmienky, aby spoločne strávený čas bol pre všetkých zúčastnených radostný, plnohodnotný, tvorivý a pokojný.

Množstvo vzácnych stromov (dubov, javorov, gaštanov, líp..) predurčujú zameranie školy na environmentálne. Počas celého roka je využívané ako vonkajšie edukačné prostredie. Výnimočnosť tejto plochy podčiarkuje aj hniezdenie Bociana bieleho priamo v školskej záhrade, ktorého život môžu deti pozorovať počas celého hniezdenia. Školský dvor tiež ponúka priestor pre denné bádanie, skúmanie a pozorovanie živej i neživej, meniacej sa prírody v každom ročnom období.

Šport je súčasťou zdravého životného štýl, preto sme pohyb ako predpoklad zdravia človeka zaradili  na jednu z prvých priečok zamerania školy a navyše deti pohyb milujú. Touto cestou zabezpečujeme pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu takmer za každého počasia a do procesu včleňujeme športové hry, ľahkú turistiku do blízkeho okolia, telesné cvičenia v exteriéri s použitím rôznych druhov náčinia a náradia a dni športovo zamerané (napr. CYKLODEŇ, DEŇ NA KORČULIACH, ZOH 2020…)

Malošarišské slávnosti sú všetkým priaznivcom folklóru určite známou akciou. Takmer každoročne sa Obcou Malý Šariš organizujú v priestoroch našej materskej školy. Aj vzhľadom k tomu, sme sa rozhodli zamerať školu v duchu ľudových tradícií. Deti majú príležitosť vnímať tradície regiónu Šariš, spevy, tance, obradový folklór, zvykoslovie, ľudovú slovesnosť, prípadne sa aktívne zapojiť do účinkovania v programe.

V súvislosti s folklórnym zameraním je materskou školou organizovaný DEŇ V KROJI, ktorý pripravujeme. Deti, ako aj učiteľky si zadovážia kroj, alebo aspoň jeho časť (šarišský, alebo z iného regiónu) a budú spoločne, netradične prežívať deň s pozvaným hosťom, učiť sa šarišské piesne, vyskúšajú si školu tanca a pochutnajú si na tradičnom jedle.

Anglický jazyk je jediným jazykom, ktorým sa dá dorozumieť takmer vo všetkých krajinách sveta a je považovaný za najviac používaným jazykom. Cieľom našej MŠ je pripraviť deti predškolského veku na štúdium cudzieho jazyka v základnej škole. V rámci krúžkovej činnosti sa deti venujú základným témam (farby, zvieratá, rodina, čísla, oblečenie), učia sa jednoduchú slovnú zásobu, rozumieť základným inštrukciám v cudzom jazyku a povedať o sebe pár viet.  Krúžok je určený pre predškolákov.

Štúdium a ďalšie vzdelávanie učiteľov je jednou z požiadaviek vedenia školy. Pedagogickí zamestnanci našej školy. Sú prihlásení cez vzdelávacie inštitúcie (napr. MPC..)na rôzne typy vzdelávaní, ktorým sa stávajú kvalifikovanejšími, modernejšími, teoreticky skúsenejšími pedagógmi. 

na záver cieľov a zameraní je dôležité dať do pozornosti metodológiu a stratégie pedagogického prístupu našej školy.  Podľa súčasného slovenského „otca“ školskej reformy 

prof. Mirona Zelinu DrSc., ktorého filozofiu považujeme za  základ pre skvalitnenie súčasnej školy je model tvorivo- humanistickej výchovy, ktorý je pokusom nového prístupu, možností súčasnej modernej doby a demokratickej školy s cieľom poľudštiť človeka, humánne vychovávať deti a robiť budúcnosť lepšou. 

Poďme spoločne bojovať za to, aby bol človek nielen múdry, ale aj za to, aby bol dobrý…

Riaditeľka školy