Učiteľky:

Triedna učiteľka: Mgr. Terézia Mihaliková

Učiteľka v 1. triede: Mgr. Mariana Karabinošová

(3-4 roč. deti) v triede je zapísaných 19 detí.