Učiteľky:

Triedna učiteľka: Mgr. Terézia Mihaliková

Učiteľka v 2. triede: Mgr. Mariana Karabinošová

(5-6roč. deti) v triede je zapísaných 22 detí