Učiteľky:

Triedna učiteľka: Bc. Gabriela Šebeková

Učiteľka v 2. triede: Mária Migrová

(5-6roč. deti) v triede je zapísaných 24 detí