Zápis detí.

Materská škola Malý Šariš oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ

do Materskej školy Malý Šariš 222, 080 01 Prešov na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

od 1.mája 2021 do 31. mája 2021

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Malý Šariš prosíme:

  • poslať poštou na adresu:

Materská škola, Malý Šariš 222, Prešov 080 01, alebo

  • priniesť osobne (stačí vhodiť do schránky)

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy. 

Tlačivo Žiadosť o prijatie do materskej školy“ nájdete v dokumentoch školskej web stránky www.msmasa.sk 

Rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2021.

Dieťa, ktoré navštevuje MŠ Malý Šariš pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Prijímanie detí do MŠ upravuje §59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Vyhláška ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2009 Z.z. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021. (podľa zákona 245/2008 §28a)

Pri prijímaní detí na šk. rok 2021/2022 Materská škola po dohode so zriaďovateľom určila podmienky prijímania detí nasledovne: 

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ:

  • pri prijímaní detí na šk. rok 2021/2022 je rozhodujúci trvalý pobyt dieťaťa a oboch rodičov
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.8. 2021, (teda deti narodené od 1.9.2015- do 31.8.2016)
  • deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 
  • deti, ktorých súrodenci navštevujú MŠ Malý Šariš 
  • deti rodičov, ktorí nemajú žiadne pozdĺžnosti voči Obci Malý Šariš

Pri splnení všetkých podmienok sa poradie prijatých detí určuje podľa dátumu narodenia dieťaťa (staršie dieťa má prednosť pred mladším). Počet prijatých detí je závislý od počtu detí končiacich predprimárne vzdelávanie a kapacity materskej školy.