Denný poriadok = Usporiadanie denných činností v MŠ

Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Výchova vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • zdravotné cvičenia
 • edukačné aktivity
 • pobyt vonku
 • činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu (osobná hygiena, odpočinok, stravovanie).

Opakovanie sa denných činností rešpektuje optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku, prihliadajúc na jeho rozmanité potreby a záujmy. Usporiadanie denných činností vychádza z podmienok a možností školy.
Vzdelávanie – edukačné aktivity – sa realizujú počas všetkých organizačných foriem dňa.


Usporiadanie denných činností v mš

6:30 otvorenie materskej školy

 • schádzanie detí
 • hry a hrové činnosti, striedanie individuálnych, skupinových i frontálnych činností
 • ranný kruh , rozhovory, diskusie
 • osobná hygiena

9:00 desiata

 • osobná hygiena
 • edukačné aktivity
 • pohybové aktivity
 • pobyt vonku
 • osobná hygiena

11:30 obed

 • osobná hygiena
 • odpočinok
 • pohybové a relaxačné aktivity
 • osobná hygiena

14:45 olovrant

 • osobná hygiena
 • hry a hrové činnosti, striedanie individuálnych, skupinových i frontálnych činností (voľné a riadené hry)
 • pobyt vonku
 • krúžkové činnosti

16:30 koniec dennej prevádzky

Podrobnejšie v Školskom poriadku.