Školská jedáleň tvorí súčasť materskej školy. Zabezpečuje prípravu jedál a celodenné stravovanie detí ( desiata – obed – olovrant ) a zamestnancov školy. Strava sa pripravuje podľa platných Materiálno – spotrebných noriem pre školské stravovanie a podľa zásad správnej výrobnej praxe HACCP – (Hazard Analysis and Critical Control Points = Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body). Jedlá sú pripravované podľa vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý zabezpečuje vyváženú aj energetickú hodnotu pre danú vekovú kategóriu. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený na nástenke školy. V ojedinelých a závažných prípadoch môžu byť na jedálnom lístku vykonané zmeny.

Dieťa sa v mš stravuje na základe zápisného lístka na stravovanie. Rodič môže požiadať o výnimku v stravovaní dieťaťa a to formou žiadosti. Žiadosť obsahuje osobné údaje o dieťati, je doložená lekárskym dokladom od odborného lekára – nie pediatra, v ktorom je uvedené na ktorú zložku v potrave je dieťa alergické a ktoré potraviny dieťa nesmie konzumovať.

Školské stravovanie sa snaží o pitný režim zabezpečený čistou vodou alebo čajom, snaží sa o pestrosť stravy a dostatok vitamínov.