Vlastné ciele školy sú prepracované do jednotlivých projektov:

Projekt Zelená záhrada

 • posilňovať u detí ochranárske postoje k živej i neživej prírode
 • vnímať ochranu životného prostredia vytváraním pozitívnych vzorov správania
 • pozorovať živočíchov a kolobeh ich života – napr.: prílet, odlet Bocian bieleho

Projekt Budúcnosť rastie z histórie

 • vštepovať deťom kladný vzťah k pretrvávajúcim ľudovým tradíciám
 • poznávať zvyky našich predkov, vážiť si jedinečnosť ich práce a kultúry
 • obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky

Projekt Veselé zúbky

 • odstrániť strach z návštevy zubného lekára
 • viesť deti k pravidelnej ústnej hygiene
 • naučiť deti správnu techniku a získavať zručnosť čistenia zubov

Projekt Adamko hravo a zdravo

 • dodržiavať zásady podpory a rozvoja zdravia
 • motivovať deti k podpore zdravia, k jeho ochrane a k zdravému životnému štýlu
 • bábkou Adamkom podporovať pohyb a šport, hygienu, otužovanie a zdravé stravovanie

Projekt Bezpečne na cestách

 • formou hier si osvojovať základy pravidiel účastníkov cestnej premávky
 • osvojiť si vedomosti o dopravných prostriedkoch, značkách a svetelnej signalizácii
 • cieľom je získať preukaz chodca, ktorý zvláda dopravné situácie

Projekt Tajomstvá knižiek

 • spolupracovať s miestnou knižnicou v obci
 • utvárať pozitívny vzťah ku knihám a literatúre, ktorá rozširuje obzory
 • čítať rozprávky z obľúbenej knihy z domu
 • zhotoviť detskú ilustrovanú knihu z obľúbenej rozprávky

Deň materských škôl

 • prezentácia výtvarných prác detí na verejne prístupnom mieste v obci
 • prehliadka výtvarných prác detí spoločne s družobnou mš
 • zvýšenie statusu školy prezentáciou na web stránke školy a obce